Disciplinnämnden

Om disciplinnämnden | Uttalanden om god sed | Förhandsbesked | Disciplinåtgärd | Ledamöter | Stadgar | Kontakt

Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd består av ledamöter med professionella insikter i och erfarenhet av de frågor som nämnden har att pröva. Disciplinnämnden ska verka för god försäkringsförmedlingssed genom uttalanden, förhandsbesked och ställningstaganden till disciplinfrågor.

Uttalanden om god försäkringsförmedlingssed

Disciplinnämnden kan på eget initiativ, på begäran av en domstol eller myndighet, på begäran av registrerad förmedlare som är berörd eller på begäran av Sfm eller InsureSec uttala sig om InsureSecs regelverk, däribland god försäkringsförmedlingssed.

Förhandsbesked

Disciplinnämnden kan på ansökan av registrerad förmedlare lämna förhandsbesked i fråga om visst av sökanden tilltänkt förfarande är förenligt med InsureSecs regelverk. Förhandsbesked lämnas om Disciplinnämnden finner att det är lämpligt.

Beslut om disciplinär åtgärd

Disciplinnämnden kan besluta om disciplinär påföljd när en registrerad förmedlare eller ett anslutet försäkringsförmedlarföretag brutit mot regelverket.

Om anmälan har gjorts av en registrerad förmedlare eller ett anslutet försäkringsförmedlarföretag prövar Disciplinnämnden anmälan endast om Disciplinnämnden finner att det är lämpligt.

Disciplinnämnden kan pröva varje handling av en registrerad förmedlare, anslutet försäkringsförmedlarföretag eller medlem i Sfm om

  • handlingen ska bedömas enligt InsureSecs regelverk, lag, författning, god försäkringsförmedlingssed eller Sfm:s stadgar och
  • förmedlaren eller företaget vid tidpunkten för handlingen bedrev sådan försäkringsförmedling som omfattas av lagen om försäkringsförmedlare.

Vilka ingår i Disciplinnämnden?

I Disciplinnämnden ingår Per Johan Eckerberg, ordförande, Malin Björkmo, vice ordförande och Jan-Mikael Bexhed, Dan Öwerström, Patric Thomsson, Carl Johan Rundquist, Susanne Sundberg och Kaj Larsén, ordinarie ledamöter.

Henning Holmberg inträder som ställföreträdande ledamot när hans uppdrag som föredragande i nämnden är avslutat.

Stadgar

Kontakta disciplinnämnden

kansli@disciplinnamnden.se

Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd
c/o InsureSec
Birger Jarlsgatan 55
111 45 Stockholm

Relaterat material

Uttalanden och beslut

LG
MD
SM
XS