Licensiering

InsureSec tillhandahåller licenser för liv-, sakskade- och personskadeförmedlare. På förmedlarregistret.se framgår vilka registrerade förmedlare som innehar licens samt inom vilket försäkringsområde.

Våra licenser | Kunskapskrav | Kvalitets- och utbildningsråd | Utbildning inför test

För att bli licensierad efter att ha skrivit ett godkänt licenstest krävs en godkänd registrering. Du som ännu inte är färdig försäkringsförmedlare kan ändå skriva vårt licenstest när du har skapat en användare.

Guide: Så blir du licensierad

Våra skrivningstillfällen

Våra licenser

Årslicens Livförmedling

Licensen riktar sig till försäkringsförmedlare som förmedlar livförsäkringar med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring). Exempel på livförsäkringar är tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar.

Förmedlaren ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla livförsäkringsklasser.

Se kunskapskrav

Påbyggnad: Avancerad rådgivning

Påbyggnaden riktar sig till förmedlare som utöver förmedling av livförsäkringar med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring), även förmedlar försäkringar med sparande i andra värdepapper än fondandelar (depåförsäkring), till exempel aktier, obligationer eller andra finansiella instrument.

Förmedlaren ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla livförsäkringsklasser eller Finansinspektionens tillstånd för fondandelsförmedling/investeringsrådgivning för fondandelar.

Se kunskapskrav

Årslicens Personskadeförmedling

Licensen riktar sig till liv- eller sakförmedlare som förmedlar personskadeförsäkringar. Personskadeförsäkringar är olycksfallsförsäkringar (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar) och sjukförsäkringar.

Förmedlaren ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt) eller IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt).

Se kunskapskrav

Årslicens Sakskadeförmedling Generalist

Licensen riktar sig till försäkringsförmedlare som förmedlar sakskadeförsäkringar; till exempel företagsförsäkringar, transportförsäkringar, ansvarsförsäkringar, motorfordonsförsäkringar, sjötransportförsäkringar, men även volymprodukter som hemförsäkringar etc. Generalistens kunskap berör fler produktområden än specialistens.

Förmedlaren ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd i flera eller alla skadeförsäkringsklasser.

Se kunskapskrav

Årslicens Sakskadeförmedling Specialist

Licensen riktar sig till försäkringsförmedlare som förmedlar sakskadeförsäkringar; till exempel företagsförsäkringar, transportförsäkringar, ansvarsförsäkringar, motorfordonsförsäkringar, sjötransportförsäkringar etc.

Förmedlaren ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd i följande skadeförsäkringsklasser. Maximalt en grupperad försäkringsklass (b-g eller de enskilda försäkringsklasser som ryms inom den grupperade försäkringsklassen) tillsammans med maximalt två tillstånd i de enskilda försäkringsklasserna (1, 3-18). Specialistens kunskap berör färre produktområden än generalistens. För att bli tilldelad en Årslicens för Sakskadeförmedling Specialist måste man utöver godkänt resultat på kunskapstest tillhandahålla InsureSec med ett intyg för det specialistområde som licensen avser. För att intyget ska godkännas ska det vara utgivet av ett utbildningsinstitut eller oberoende utbildare.

Se kunskapskrav

Kunskapskrav

InsureSec ställer krav på kunskap om relevanta lagar, föreskrifter och god försäkringsförmedlingssed. För att säkerställa att varje försäkringsförmedlare med licens från InsureSec har aktuella kunskaper kallar InsureSec vid behov till test för kunskapsuppdatering. Årtalet som visas efter förmedlarens licens berättar när kunskaperna senast kontrollerades av InsureSec.

I kunskapskraven, som kan laddas hem nedan, beskrivs vilka kunskaper som mäts och vilken kunskapsnivå som krävs. Nivåerna är satta enligt etablerad standard och är utformade för att testa teoretisk kunskap samt om försäkringsförmedlarna kan tillämpa sin kunskap på praktiska moment.

Den stora nyheten 2018 är införandet av EU-direktivet för försäkringsdistribution (IDD) som kommer att ersätta lagen om försäkringsförmedling.

Specifika kunskapskrav - Årslicens-, certifikat och påbyggnadstester

Specifika kunskapskrav - kunskapsuppdateringstest

Nedan finns kunskapskrav för alla kunskapsuppdateringstest som kan avläggas. Det finns ingen kunskapsuppdatering för 2017.

Kvalitets- och utbildningsråd ser till att testerna är både relevanta och korrekta

Som en del i kvalitetsarbetet gällande våra kunskapskrav och innehållet i våra kunskapstester har InsureSec två kvalitets- och utbildningsråd.

Kvalitets- och utbildningsråden består i huvudsak av representanter från försäkringsförmedlarföretag, -organisationer och försäkringsbolag eller på andra sätt sakkunniga inom t.ex. juridik. Deras uppgift är granska och verifiera att InsureSecs kunskapskrav för licens-, och certifierings-, och kunskapsuppdateringstest är relevanta utifrån ett försäkringsdistributörsperspektiv och att de frågor som används i InsureSecs licens-, certifierings-, och kunskapsuppdateringstest motsvarar aktuell lagstiftning.

Om du behöver förberedande eller kompletterande utbildning inför test

InsureSec har, till skillnad från t.ex. SwedSec, inget förberedande utbildningsmaterial för våra licens- eller certifieringstester och kunskapsuppdateringar. Den som behöver förberedande eller kompletterande utbildning har däremot möjlighet att vända sig till något av de utbildningsföretag som finns på marknaden. Tänk på att jämföra utbildningens innehåll med aktuella kunskapskrav för att se att du får med allt du behöver.

  • Contento Wassum har utbildningar riktade till livförmedlare som ska skriva licenstest eller kunskapsuppdatering
  • Företagsekonomiska Institutet (FEI) har utbildningar inom liv-, sak- och personskadeförmedling för dig som ska skriva licenstest eller kunskapsuppdatering
  • Försäkringsutbildning Lars Ekström erbjuder individanpassad utbildning inom liv-, sak- och personskadeförmedling för dig som ska skriva licenstest eller kunskapsuppdatering
  • Strukturinvest Fondkomission har utbildningar inom strukturerade placeringar vilket passar de livförmedlare som ska skriva testet Påbyggnad Avancerad rådgivning

För medlemmar i Sfm

Medlemmar i Sfm har tillgång till Sfm:s utbildningsplattform InsureEd (användarnamn och lösenord krävs). Bland utbudet finns InsureSec-förberedande utbildningar inom liv-, sak- och personskadeförmedling för dig som ska skriva licenstest eller kunskapsuppdatering.

Att tänka på när du väljer förberedande utbildning inför licenstest

LG
MD
SM
XS